Gāzes apkures katla apkope

Gāzes apkures katls, iespējams, ir svarīgākā ierīce mājoklī. Gāzes katls ir pēc uzbūves ir sarežģīts un tā lietošana ir saistīta ar vairākiem riskiem.

Gan gāzes katlu ražotāji, gan dabasgāzes piegādātājs nosaka, ka katlu apkope jāveic vismaz vienu reizi gadā.

Gāzes katla apkopi jāveic trīs svarīgu iemeslu dēļ. Tie ir: drošība, līdzekļu ekonomija un likumdošanas prasības.

Gāzes katlu drošība.

Kā jau tika minēts, gāzes katla lietošana ir saistīta ar vairākiem riskiem. Gāzes apkures katlos izmantotais kurināmais ir dabasgāze. Ja dabasgāze ir nekontrolēti izplūdusi telpā, var notikt sprādziens vai izcelties ugunsgrēks. Dabasgāzes un gaisa maisījumam katlā sadegot rodas dūmgāzes, kuru nokļūšana telpā nopietni apdraud dzīvību un veselību. To sastāvā esošais oglekļa monoksīds CO jeb tvana gāze ir nāvējoši indīga gāze, kas nav konstatējama pēc smakas. Par riska faktoru var uzskatīt arī pēkšņu palikšanu bez apkures un karstā ūdens, apkures sistēmas aizsalšanu un sava un kaimiņu īpašuma nopludināšanu.

Gāzes un naudas ekonomija.

Piesārņojums gāzes apkures katla siltummainī un deglī apgrūtina degšanu un aizkavē siltumapmaiņu. Tā rezultātā gāze sadeg nepilnīgi (neatdod visu enerģiju) un vairāk siltuma nonāk atmosfērā. Neliela ūdens noplūde katlā ir viegli novēršama, bet ja tas netiek izdarīts savlaicīgi, var tika sabojātras detaļas, kuru cena ir vairāki desmiti vai pat pāris simti latu. Jārēķinās arī, ka avārijas izsaukums svēdienas rītā izmaksās vairāk par plānotu apkopi.

Atbildība likuma priekšā.

LR MK 29.12.2008. noteikumi Nr. 1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka “ēkas (būves) īpašnieks ir atbildīgs par attiecīgajā ēkā (būvē) esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību. Lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai lietošanā esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību” un ka “apkures gāzes iekārtas lietotāja pienākums ir uzturēt tehniskā kārtībā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu (tajā skaitā gāzes apkures katlu) un nodrošināt tās tehnisko apkopi”.

Kas tiek darīts gāzes apkures katla apkopes ietvaros.

Gāzes katla apkope sākas ar lietotāja sūdzību un novērojamu uzklausīšanu un iekārtas darbības pārbaudi. Būtu vēlams, lai iekārtas lietotājs sagatavotu katla dokumentāciju, informāciju par iepriekš veiktajiem remontiem un nomainītajām rezerves daļām.

Apkures katls tiks izslēgts un iztukšots un gandrīz pilnībā izjaukts. Servisa tehniķis pārbaudīs izplešanās tvertnes priekšspiedienu un, ja nepieciešams, palielinās to. Apkopes laikā jāpārbauda un jātīra vai jāmazgā: primārais un sekundārais siltummainis, dūmgāzu uztvērējs, ventilators, degkamera, deglis, ūdens armatūra, pārslēdzējventilis, filtri, sietiņi, uzpildīšanas ventilis, sūknis, drošības vārsts, atgaisotājs. Pēc tam katls tiks salikts, uzpildīts un atgaisots.

Seko blīvējumu pārbaude savienojumos. Apkures un ūdens vadu blīvējumus pārbauda vizuāli, pārliecinoties, ka no savienojumiem netek un nepil. Gāzes savienojumus pārbauda ar gāzes noplūdes detektoru vai ziepju emulsiju. Gāzes noplūdes pārbaude ir jāveic arī tiem savienojumiem, kuri netika izjaukti, t.i. sākot no gāzes ventiļa pirms katla līdz deglim. Ja katls ir pievienots dūmvadam, noteikti jāpārbauda, vai katlam darbojoties telpā nenokļūst dūmgāzes.

Tālāk tiek veikta gāzes spiediena pārbaude un regulēšana, katla ieregulējumu pārbaude, temperatūras regulatora pārbaude un programmēšana.
Noslēgumā lietotājs saņems ieteikumus drošā un ekonomisā gāzes katla lietošanā un novērtējumu par gāzes katla tehnisko stāvokli.

Izvēloties meistaru jāpārliecinās, vai viņam ir iekārtas ražotāju pārstāvja izniegts sertifikāts, kas atļauj apkalpot un remontēt šī ražotāja apkures iekārtas un AS Latvijas Gāze Mācību centra (vai citas organizācijas) izniegts sertifikāts vai apliecība.